Farsi/Dari (Aufruf)

Mikrofonds 2020

پول نقد برای هنر شما

ما از فعالیت های هنری نوجوانان پناهجو حمایت مالی می کنیم

 

 

 

Mikrofonds2020

اگر علاقه مند شدید و نیازمند اطلاعات بیشتری هستید نگاهی به پاسخ ها به سوال های متداول بیاندازید که در زبان های عربی، دری - فارسی ، انگلیسی و فرانسوی موچود است.

فرم مربوط به ایده ی هنری را پر کنید و تا تاریخ 26.06.2020 ژوئن از طریق پست به آدرس زیر یا با ایمیل به این آدرس بفرستید: 

aktionsfonds@lkj-berlin.de