Farsi (Präambel)

صندوق فعالیت انجمن فرهنگی آموزشی جوانان (Aktionsfonds Kulturelle Jugendbildung) - 2019

مشارکت کنید و تصمیم بگیرید

خلاقیت، ابتکار و تحقق ایده ها: با کمک صندوق فعالیت انجمن فرهنگی آموزشی جوانان، پروژه جوانان٬سکوی پرش و فرهنگ(Jugend.Sprungbrett.Kultur) جوانان پناهانده یا با تجربه ی فرار می توانتد ایده های هنری و خلاقانه ی خود را اجرا کنند.

پروژه جوانان٬ سکوی پرش و فرهنگ می خواهد با کمک  صندوق فعالیت در دیدگاه و بینش موجود ایجاد تغییرکند.در وضعیت فعلی پناهجویان بیشتر مخاطب هستند. مخاطب پیشنهادهای مختلفی که حتی با نیت خوب هم هستند. هدف این پروژه اما تغییر این نقش و ایجاد امکان برای نقش فعال و خود مختار پناهجویان با مشارکت مسئولانه و خودآگاهنه است. 

اهداف صندوق فعالیت انجمن آموزشی جوانان:

  • تقویت -سازماندهی  و ابتکار خودمختار پناهندگان جوان
  • حمایت از مشارکت فعال افراد و گروه های مورد تبعیض و به حاشیه رانده شده
  • ترویج  تنوع فرهنگی، کثرت گرایی و تنوع دیدگاه ها در آموزش و پرورش فرهنگی  
  • قابل دسترس قرار دادن  منابع و دموکراتیک تر و عادلانه ترکردن آنها

صندوق فعالیت انجمن فرهنگی آموزشی جوانان - 2019 به دو بخش تقسیم شده است:

ستون 1 - چشم اندا زX: آینده خود را چگونه می بینید؟

مخاطب این قسمت پناهجویانی هستند که مدتی است  در آلمان مستقر شده اند، متون آلمانی را متوجه می شوند و می خواهند از طریق پروژه ها مسئولیتی به عهده بگیرند و ایده های خود را همراه جوانان  تا 27 سال اجرا کنند. مبلغ کل ستون  اول 10.000 یورو است و برای هر پروژه از 500 تا 2000 یورو داده می شود...

ستون 2- میکروفوند و یا صندوق مالی

 مخاطب این ستون پناهجویان جوان تا سن 27 سال هستند که حداکثر 7 سال در آلمان زندگی می کنند و به دلیلی موانع موجود زبانی، قانونی یا اداری و بوروکراسی از امکانات و ابزارهای موجود برای حمایت از پروژه هایشان محروم هستند و مایل به امتحان ایده ها و پروژه های کوچک خود هستند بدون اینکه درگیر مراحل پیچیده درخواست مبلغ شوند. کل مبلغ ستون دوم 5.000 یورو است و به هر پروژه حداکثر 500 یورو اهدا می شود.

 

 

اداره آموزش و پرورش، جوانان و خانواده سنای برلین (SenBJF) به عنوان حمایت از ادغام و مشارکت پناهندگان (GIP) ایالت برلین از پروژه Jugend.Sprungbrett.Kultur حمایت می کند و از این طریق  صندوق سرمایه را قادر به فعالیت می سازد.