Dari (Präambel)

صندوق سرمایه

صندوق سرمایه عمل  انجمن آموزشی جوانان فرهنگی-2019

شرکت کنید و تصمیم بگیرید

ترویج ابتکار و تحقق ایده ها. با کمک صندوق سرمایه عمل انجمن آموزشی جوانان فرهنگی پروژه جوانان٬تخت خیز و فرهنگ می توانتد جوانان با گذشته فرار یا پناهانده ایده ها و افکار خود را از طریق راه های  خلاقینت هنری و فرهنگی به حقیقت تبدیل کنند.

پروژه جوانان٬تخت خیز و فرهنگ می خواهد با کمک  صندوق سرمایه عمل انجمن آموزشی جوانان فرهنگی از طریق فعالیتهای خویش  تفیر در دیدگاه ها به وجود بیاورد: مشارکت را از طریق همکاری مسئول و از موقعیت افراد با بیوگرافی پناهجویان به عنوان طرف اهدا کننده پیشنهادات به با نیت خوب نسبت به بازیگران متعهد و مسئول در نقش نماینده یا الگو با اعتماد  به نفس به ارمغان بیاورد.

کمک صندوق سرمایه عمل انجمن آموزشی جوانان فرهنگی میخواهد:

  • تقویت خود-سازمان و ابتکار خودی پناهندگان جوان
  • مشارکت فعال افراد و گروه های حاشیه ای را تقویت کند
  • تنوع فرهنگی- کثرت گرایی و تنوع دیدگاه ها در آموزش و پرورش فرهنگی  ترویج
  • زمینه منابع و قدرت را دموکراتیک تر و عادلانه تر کند

صندوق سرمایه عمل انجمن آموزشی جوانان فرهنگی- 2019 به دو بخش تقسیم شده است:

ستون 1 - چشم اندا زX: آینده شما چی رقم به نظر میرسد؟

با هدف پناهجویانی که قبلا در آلمان مستقر شده اند، متن های آلمانی را میفهمند و می خواهند از طریق پروژه ها مسوولیت را به عهده بگیرند که به هدف و  برای جوانان و نوجوانان تا 27 سال اجرا می شود. مقدار کل بخش اول  € 10،000 است. در هر پروژه  €500. تا حداکثر 2،000 برای اهدا میگردد.

ستون 2-میکروفوند و یا صندوق سرمایه کوچک- با هدف پناهجویان جوان تا 27 ساله که حداکثر 7 سال در آلمان زندگی می کنند و از ابزارهای موجود برای کمک به پروژه های موجود به علت موانع زبانی، قانونی و یا دیگر بوروکراتیک کنار گذاشته می شوند و قادر به انجام پروژه ها و ایده های کوچکتر هستند که این شامل مراحل پیچیده درخواست است. کل حجم مقدارستون 2- 5000 یورو است در هر پروژه حداکثر 500 یورو اهدا میگردد.

 

اداره آموزش و پرورش، جوانان و خانواده سنای برلین (SenBJF) به عنوان بخشی از مفهوم کلی ادغام و مشارکت پناهندگان (GIP) ایالت برلین از پروژه Jugend.Sprungbrett.Kultur حمایت می کند، بنابراین صندوق سرمایه عمل  را قادر به فعالیت می سازد.